pralnie chemiczne i wodne

Po co ci ten maraton

Dęblin, dnia 12.02.2007 roku
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/PN/2007 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prania wodnego oraz czyszczenia chemicznegoZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


Jednostka Wojskowa Nr 3248 w Dęblinie działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163
ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

USŁUGOWY ZAKŁAD PRALNICZY s.c. z siedzibą: 24-100 Puławy, ul. Orzeszkowej 11, który zaoferował cenę:
176338,80 zł brutto.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest ofertą ważną, spełniającą wymogi Zamawiającego oraz zgodnie przyjętymi kryteriami wyboru, otrzymała maksymalną ilość punktów.


DOWÓDCA
ppłk Zbigniew JARZĄBEK

Żagań 2008.12.23;

INFORMACJA

Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu informuje, że w dniu 2008.12.23 r; na posiedzeniu komisji do udzielania zamówień publicznych rozpatrzono oferty na USŁUGĘ PRANIA CHEMICZNEGO I WODNEGO ORAZ NAPRAWĘ PZM żołnierzy Jednostki Wojskowej 2423 w terminie od 05.01.2009r. do 31.12.2009r.;

W wyniku rozpatrzenia nadesłanych ofert wybrana została oferta:

1.P.P.H.U. Grzegorz Ziółkowski;
ul. Tuszyńska 62; 95-030 RZGÓW.
Cena oferty – 106 240,00PLN;( sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

Uzasadnienie: oferta spełniała warunki SIWZ, jedyna złożona w postępowaniu; cena oferty nie przewyższała kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowania zamówienia.


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 2423

Krosno Odrzańskie, 12.03.2008 r.


Informacja o wyniku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę prania wodnego i czyszczenia chemicznego przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz naprawy bielizny, odzieży i obuwia żołnierskiego dla JW 3137 w roku 2008
(nr sprawy 03/08/JW).

I. Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło czterech wykonawców:
1.Europol Judyta Ziółkowska, 95 -030 Rzgów, Ul. Tuszyńska 62
2.Pralnia „SONIA”, Stanisław Pirch, 64-920 Piła, Ul. Mickiewicza 81
3.„Arens Textil-Service” sp. z o.o., Ul. Mosiężna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Impel Delivery sp. z o. o., 53-111 Wrocław, Ul. Ślężna 118

II. Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy:
numer oferty: 1
firma (nazwa): Europol Judyta Ziółkowska
adres: 95 -030 Rzgów
Ul. Tuszyńska 62
wartość brutto: 74 940,00 zł
Uzasadnienie wyboru
Najniższa cena na całość przedmiotu zamówienia.

III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

Nr oferty Liczba pkt w kryterium
cena Razem
1 100 x 5 500
2 98,36 x 5 491,80
3 39,08 x 5 195,4
4 79,80 x 5 399Dowódca JW 3137


ppłk Krzysztof POBIEDZIŃSKI

Zamawiający-Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, działając na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy pzp., informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZP/N/43/2006) na świadczenie usług prania wodnego i czyszczenia chemicznego w dniu 08.01.2007 r. została podpisana umowa na realizację zamówienia z firmą: Usługowy Zakład Pralniczy s.c. ul. Orzeszkowej 11, 24-100 Puławy.
Uzasadnienie wyboru: oferta wazna, spełniająca wymogi okreslone w SIWZ, która zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała maksymalną liczbę punktów.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1375 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na zadanie:
„wykonanie usług w zakresie prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz napraw krawieckich przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla Jednostki Wojskowej Nr 1375 w Krośnie Odrzańskim na rok 2008”. wybrana została oferta przedstawiona przez Pralnię „SONIA” Stanisław Pirch, ul. Mickiewicza 81, 64-920 Piła z ceną ofertową brutto
72 590,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które otrzymały następującą ilość punktów w wyniku oceny i porównania:


1. Ahrens Textil – Sernice” Sp. Z o.o.
ul. Mosiężna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.: 137253,05 tj. 52,89pkt.

2. Pralnia „Sonia”
Stanisław Pirch, ul. Mickiewicza 81, 64-920 Piła :72590,00 tj. 100 pkt.

Kazuń Nowy, 2008-02-19


OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

Jednostka Wojskowa 2189, 05-154 Kazuń Nowy zgodnie z ustawą Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytanie o cenę” na pranie wodne i chemiczne z pełnym wykończeniem (oznaczenie sprawy: 2/ZP/2008) została wybrana najkorzystniejsza oferta

DOWÓDCA

..............O/Z.................
wz. ppłk Andrzej ŁOPATA

Nr sprawy: ZP 11/06 Białobrzegi, dn. 06.11.2006r.


OGŁOSZENIE
O ZAWARCIU UMOWY

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474
05-127 BIAŁOBRZEGI

działając na podstawie art. 4a, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Usługi pralnicze"
zawarto przedmiotową umowę z wybranym Wykonawcą, tj.
PRALNIA WODNA I CHEMICZNA s.c.
Krystyna Przybyłowicz, Marcin Przybyłowicz, Anna Przybyłowicz
ul. Wczasowa 1A
05-127 Białobrzegi

Uzasadnienie wyboru oferty:
Firma PRALNIA WODNA I CHEMICZNA s.c. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie
z art. 91 ust.1 oferta firmy PRALNIA WODNA I CHEMICZNA s.c. . uzyskała w wymaganych kryteriach oceny ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 100 pkt, a także nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednostka Wojskowa Nr 2523 Siedlce na stronie internetowej

http://www.1br.mil.pl/ind...=i_081209pranie

zamieściła zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego

Jednostka Wojskowa 4819 z siedzibą w Lublinie ul. Radziszewskiego 4 informuje, że w postępowaniu w trybie "z wolnej ręki" na wykonanie usługi prania wodnego i prania chemicznego podpisała umowę z Firmą - Usługowy Zakład Pralniczy 24-100 Puławy ul. Orzeszkowej 11.
Uzasadnienie wyboru:
W związku z rozwiązaniem umowy na 2007 rok z winy Wykonawcy przeprowadzono negocjacje w trybie z wolnej ręki z Wykonawcą, który w roztrzygniętym przetargu w dniu 22.12.2006r. złożył najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert. Umowę podpisano na okres od dnia 27.02.2007 do 31.03.2007r.
DOWÓDCA

płk dypl. Jerzy RÓŻAK 

Powered by WordPress dla [Po co ci ten maraton]. Design by Free WordPress Themes.